Hệ thống Doanh Nghiệp


Các dự án của công ty cổ phần DTS thuộc nhiều ngành nghề khác nhau được thực hiện tại Công ty DTS Việt Nam, như các dự án nhận được từ các khách hàng Nhật Bản, hoặc các dự án DTS Việt Nam nhận được từ các nước Châu Á như Malaysia, Indonesia.
Thực hiện các dự án thuộc nhiều nghiệp vụ ngoài phạm vi Việt Nam như các dự án nhận được từ khách hàng Nhật Bản hay các dự án DTS Việt Nam nhận được từ các nước Châu Á khác như Malaysia, Indonesia.

DTS Software Viet Name