Nhập liệu


Cung cấp các dịch vụ nhập liệu liên quan đến các loại thông tin bao gồm cả tiếng Nhật, sử dụng nguồn lực trung tâm là nhân viên người Nhật đang thường trú tạo Việt Nam.

Cung cấp các dịch vụ hiệu quả và chất lượng cho khách hàng thông qua việc sử dụng hệ thống nhập liệu do Công ty DTS Việt Nam tự phát triển dựa trên sự kết hợp giữa năng lực phát triển của bộ phận phát triển hệ thống và kiến thức nghiệp vụ của bộ phận BPO, có khả năng tùy biến theo yêu cầu của khách hàng.

DTS Software Viet Name