CAD


Cung cấp các dịch vụ về nghiệp vụ nhập liệu liên quan đến các loại CAD như là nhập liệu 3D housing CAD/CAD đa mục đích (multipurpose CAD), tạo các loại thuyết trình (presentation), các bản vẽ, mô hình 3D/CG/Perth…v.v.với việc sử dụng nguồn lực trung tâm là các nhân viên người Nhật hiểu biết về kiến trúc đang thường trú tại Việt Nam.

DTS Software Viet Name