Phát triển ứng dụng


Công ty DTS Việt Nam được thành lập với vai trò là trung tâm bảo hành/bảo trì cho các gói phần mềm do Công ty DTS Japan phát triển và kinh doanh, đồng thời đối ứng với các dự án phát triển phần mềm theo đặt hàng của khách hàng.
-          Phát triển, kiểm thử các dự án offshore mà Công ty DTS  Japan nhận được từ khách hàng.
-          Phát triển, kiểm thử các dự án từ các công ty thành viên của Công ty DTS Japan.
-          Phát triển, bảo trì các gói sản phẩm của Công ty DTS Japan như “DaTaStudio@WEB”, “Walk in home”.

DTS Software Viet Name